- 48 طراح برای حضور در کارگاه‌های گرافیک ˝بهارستان˝ انتخاب شدن