- کسب جایزه دوسالانه طراحی جاده ابریشم توسط دو هنرمند ایرانی