- هرچه خوبان همه دارند

- هرآنچه به دیده زیباست به یاری خدا ساخته ایم